Licencia a registrácia
Bandizip License Policy
How to register Bandizip
In-depth Comparison
Ako získať potvrdenie
Refund Policy
How to unregister Bandizip
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
How to use the Password Manager
How to use Repair Archive
How to use the Password Recovery
How to preview images in an archive with Bandizip
How to use Antimalware Scan on Archive
Funkcie a technické požiadavky
Rozbaliť sem
How to split a large file into smaller files with Bandizip
Názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
ZPAQ archive format
Solid Compression
How to open RAR files
How to open ALZ and EGG files
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Viacjadrový procesor
Vysokorýchlostná archivácia
How to modify an archive without decompression
How to open a file in an archive without extraction
How to edit a file and save it in an archive directly
How to set a password for an archive
How to encrypt filenames in archives
How to move files to Recycle Bin (Trash) when deleting
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
How to use Parallel Extraction
Automaticky rozbaliť strom priečinkov
Ako zabrániť poškodeniu údajov bezpečným zálohovaním
How to test an archive
How to copy Zone.Identifier information for malware protection
How to change the theme color for Bandizip
How to export and import Bandizip settings
How to uninstall Bandizip
Typy aktualízácií
Parametre príkazového riadka
Bandizip Setup Command Line Parameters
Úvod do systému Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
How to troubleshoot when I can’t install or register Bandizip
How to troubleshoot when I can’t access the email account that I used to buy Bandizip
Automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
How to troubleshoot when Bandizip opens archive files automatically when I download them on the browser
How to troubleshoot when an icon for archives doesn’t appear properly in the File Explorer
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip doesn’t appear
How to troubleshoot when a right-click menu (context menu) for Bandizip isn’t displayed properly
How to troubleshoot when Error 22 occurs and Mac Finder on Catalina can’t extract a ZIP archive
How to troubleshoot when Mac Finder can’t extract an encrypted ZIP file
Ako používať neabecedný znak v hesle.
How to test multiple archives
How to attach an executable file (EXE) in Gmail
How to troubleshoot “The parameter is incorrect.”
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti.
How to troubleshoot when a split archive can’t be decompressed
How to troubleshoot when bdzsfx.x86.sfx is diagnosed as malware
How to run Bandizip on Linux using Wine

Parametre príkazového riadka

Bandizip (Bandizip.exe) a jeho konzolová aplikácia (bz.exe) podporujú nasledujúce parametre príkazového riadku:


# Bandizip.exe <archive> 
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archív>

Vykoná operáciu uvedenú v Nastaveniach. Zvyčajne stačí otvoriť archív.


<Príkazy>

a Pridať súbory do archívu
x Rozbaliť súbory s úplnou cestou
t Test integrity archívu
d Vymazať súbory z archívu
c Vytvoriť nový archív (alebo prepísať existujúci súbor)
cd Zobraziť dialógové okno 'Nový archív'
rn Premenovať súbory v archíve
l Zoznam súborov z archívu (k dispozícii iba na bz.exe)

<BPríkazy> Dávkové príkazy

bc Komprimovať každý Názov súboru / priečinka. Ak existuje rovnaký názov archívu, archív sa vytvorí vo formáte "Názov súboru (2)". Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sa nachádza pôvodný súbor alebo priečinok.
bx Rozbaliť každý archív (archívy) do cieľového priečinka. Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sú uložené všetky archívne súbory.
bt Test archívu(ov)

<Prepínače>

- Zastaviť porepínač skenovania
-l:<0...9> Nastaviť úroveň kompresie (0: uložená, 5: predvolená, 9: maximálna)
-r- Zakázať rekurziu (predvolené)
-r Povoliť podadresáre rekurzie
-aoa Prepísať ihneď všetky existujúce súbory
-aos Preskočiť extrahovanie existujúcich súborov
-aou Automatické premenovanie extrahovaného súboru
(napríklad názov.txt bude premenovaný na názov (2) .txt)
-sfx:"stub path" Vytvoriť archív SFX
(Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt)
-zopfli Použiť Zopfli ako predvolený kompresor
-p:{password} Nastaviť heslo
-o:{dir} Zadať cieľový priečinok
Iba s príkazom x a dávkovými príkazmi (bc, bx, bt)
-storeroot:<yes|no> -storeroot:yes Zdroj koreňového adresára ako priečinok najvyššej úrovne archívu
-storeroot:no Store no top-level folder of archive
-y Predpokladajme, že áno na všetky dotazy
Zavrieť (ro)zbalovacie okná na dokončenie úlohy, ak nedôjde k žiadnej chybe
-ex:{list} Zadať zoznam súborov, ktoré sa majú pri zbalení vylúčiť
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Pri zbalení zadať koreňový adresár v archíve
(-root:top_folder)
-fmt:{fmt} Zadať formát archívu
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Zadať veľkosť zväzku
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Nastaviť komentár súboru ZIP
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Zadať cestu k súboru txt, použitému ako komentár k súboru ZIP
(-cmtfile:mycomment.txt, -cmtfile:"c:\test\my comment.txt")
-t:NN Zadať počet vlákien CPU použitých pri zbalení
(-t:10, -t:1, -t:0)
-cp:NN Zadať kódovú stránku použitú pri otváraní alebo extrahovaní súborov
(Bandizip x -cp:932 japanese.zip)

Príklady dostupnej kódovej stránky
- Chinese Simplified: 936
- Chinese Traditional: 950
- Japanese: 932
- Korean: 949
- UTF-8: 65001
-target:auto Rozbaliť súbory do cieľového priečinka pomocou funkcie Rozbaliť sem.
Ak cieľový priečinok nie je zadaný, súbory sa rozbalia do priečinka, v ktorom existuje každý z archívov.
-target:name Rozbaliť súbory do priečinka s názvom archívu v cieľovom priečinku.
Ak cieľový priečinok nie je zadaný, súbory sa rozbalia do priečinka s názvom archívu v priečinku, kde existuje každý z archívov.
-date Vložiť aktuálny systémový čas do názvu cesty komprimovaného súboru. Podrobnosti nájdete v syntaxi strftime.
⁑ Bandizip.exe c -date f:\backup\%Y\%m\Backup%Y-%m-%d_%H-%M-%S.zip c:\source\

<Prepínače> (len Bandizip)

-email Komprimovať a odoslať e-mailom
-target:dlg Zobraziť dialógové okno výberu cieľovej cesty s požiadavkou na určenie cieľového priečinka a rozbaliť súbory do priečinka s názvom archívu v cieľovom priečinku.
Ak je ktorýkoľvek priečinok zadaný pomocou -o, je to predvolený priečinok v dialógovom okne.

<Prepínače> (Len v bz.exe)

-list:v Pri použití príkazu l zobraziť podrobné informácie o súboroch.
-list:s Pri použití príkazu l zobraziť iba názvy súborov.
-consolemode:ansi Uložiť výstup txt súboru vo formáte ANSI.
-consolemode:utf8 Uložiť výstup txt súboru vo formáte UTF-8.

Príklady

Otvoriť archív

Bandizip.exe sample.zip

Vytvoriť nový archív (prepísať existujúci súbor)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Pridať súbory do archívu

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Vymazať súbory z archívu

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Rozbaliť archív podľa zadanej cieľovej cesty

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Pridať súbory do archívu, nastaviť heslo ako Heslo, prepísať ihmeď všetky existujúce súbory a zatvoriť dialógové okno

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Rozbaliť súbory z viacerých archívov do jedného priečinka

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Pomocou funkcie Rozbaliť sem môžete rozbaliť súbory z viacerých archívov do cieľového priečinka

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Zbaliť viac priečinkov (a, b c) s názvom každého priečinka (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Určiť priečinok najvyššej úrovne archívu

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Vytvoriť nový archív

bz c test.zip test


Premenovať súbory v archíve

Premenovať abc.txt na xyz.txt

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Premenovať v podpriečinku abc.txt na xyz.txt

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Premenovať AAA.txt na XXX.txt a BBB.txt na YYY.txt

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Extrahovať súbory pomocou zástupných znakov

Použiť zástupné znaky v názvoch súborov na extrahovanie súborov alebo testovanie archívov

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Zbaliť viaceré priečinky jednotlivo

Zbaliť priečinky s názvom každého z nich a vytvorť archívy v cieľovom priečinku

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip