〈 Nápoveda

Parametre príkazového riadka

Bandizip (Bandizip.exe) a jeho konzolová aplikácia (bz.exe) podporujú nasledujúce parametre príkazového riadku:


# Bandizip.exe <archive> 
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archív>

Vykoná operáciu uvedenú v Nastaveniach. Zvyčajne stačí otvoriť archív.


<Príkazy>

a Pridať súbory do archívu
x Rozbaliť súbory s úplnou cestou
t Test integrity archívu
d Vymazať súbory z archívu
c Vytvoriť nový archív (alebo prepísať existujúci súbor)
cd Zobraziť dialógové okno 'Nový archív'
rn Premenovať súbory v archíve
l Zoznam súborov z archívu (k dispozícii iba na bz.exe)

<BPríkazy> Dávkové príkazy

bc Komprimovať každý Názov súboru / priečinka. Ak existuje rovnaký názov archívu, archív sa vytvorí vo formáte "Názov súboru (2)". Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sa nachádza pôvodný súbor alebo priečinok.
bx Rozbaliť každý archív (archívy) do cieľového priečinka. Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sú uložené všetky archívne súbory.
bt Test archívu(ov)

<Prepínače>

- Zastaviť porepínač skenovania
-l:<0...9> Nastaviť úroveň kompresie (0: uložená, 5: predvolená, 9: maximálna)
-r- Zakázať rekurziu (predvolené)
-r Povoliť podadresáre recurzie
-aoa Prepísať ihneď všetky existujúce súbory
-aos Preskočiť extrahovanie existujúcich súborov
-aou Automatické premenovanie extrahovaného súboru
(napríklad názov.txt bude premenovaný na názov (2) .txt)
-sfx:"stub path" Vytvoriť archív SFX
ex) Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt
-zopfli Použiť Zopfli ako predvolený kompresor
-p:{password} Nastaviť heslo
-o:{dir} Zadať cieľový priečinok
Iba s príkazom x a dávkovými príkazmi (bc, bx, bt)
-storeroot:yes Zdroj koreňového adresára ako priečinok najvyššej úrovne archívu
-y Predpokladajme, že áno na všetky dotazy
Zavrieť (ro)zbalovacie okná na dokončenie úlohy, ak nedôjde k žiadnej chybe
-ex:{list} Zadať zoznam súborov, ktoré sa majú pri zbalení vylúčiť
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Pri zbalení zadať koreňový adresár v archíve
-root:top_folder
-fmt:{fmt} Zadať formát archívu
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Zadať veľkosť zväzku
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Nastaviť komentár súboru ZIP
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Zadať cestu k súboru txt, použitému ako komentár k súboru ZIP
(-cmtfile:mycomment.txt, -cmtfile:"c:\test\my comment.txt")
-t:NN Zadať počet vlákien CPU použitých pri zbalení
(-t:10, -t:1, -t:0)

<Prepínače> (len Bandizip)

-email Komprimovať a odoslať e-mailom
-target:dlg Zobraziť dialógové okno výberu cieľovej cesty s požiadavkou na určenie cieľového priečinka a rozbaliť súbory do priečinka s názvom archívu v cieľovom priečinku.
Ak je ktorýkoľvek priečinok zadaný pomocou -o, je to predvolený priečinok v dialógovom okne.
-target:auto Rozbaliť súbory do cieľového priečinka pomocou funkcie Rozbaliť sem.
Ak cieľový priečinok nie je zadaný, súbory sa rozbalia do priečinka, v ktorom existuje každý z archívov.
-target:name Rozbaliť súbory do priečinka s názvom archívu v cieľovom priečinku.
Ak cieľový priečinok nie je zadaný, súbory sa rozbalia do priečinka s názvom archívu v priečinku, kde existuje každý z archívov.

<Prepínače> (Len v bz.exe)

-list:v Pri použití príkazu l zobraziť podrobné informácie o súboroch.
-list:s Pri použití príkazu l zobraziť iba názvy súborov.
-consolemode:ansi Uložiť výstup txt súboru vo formáteANSI.
-consolemode:utf8 Uložiť výstup txt súboru vo formáte UTF-8.

Príklady

Otvoriť archív

Bandizip.exe sample.zip

Vytvoriť nový archív (prepísať existujúci súbor)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Pridať súbory do archívu

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Vymazať súbory z archívu

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Rozbaliť archív podľa zadanej cieľovej cesty

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Pridať súbory do archívu, nastaviť heslo ako Heslo, prepísať ihmeď všetky existujúce súbory a zatvoriť dialógové okno

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Rozbaliť súbory z viacerých archívov do jedného priečinka

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Pomocou funkcie Rozbaliť sem môžete rozbaliť súbory z viacerých archívov do cieľového priečinka

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Zbaliť viac priečinkov (a, b c) s názvom každého priečinka (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Určiť priečinok najvyššej úrovne archívu

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Vytvoriť nový archív

bz c test.zip test


Premenovať súbory v archíve

Premenovať abc.txt na xyz.txt

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Premenovať v podpriečinku abc.txt na xyz.txt

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Premenovať AAA.txt na XXX.txt a BBB.txt na YYY.txt

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Extrahovať súbory pomocou zástupných znakov

Použiť zástupné znaky v názvoch súborov na extrahovanie súborov alebo testovanie archívov

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Zbaliť viaceré priečinky jednotlivo

Zbaliť priečinky s názvom každého z nich a vytvorť archívy v cieľovom priečinku

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip