Stiahnuť | Enterprise | Kúpiť teraz | Ukážky | História | Nápoveda | Ako na to | Fórum
Licencia a registrácia
Licenčná politika Bandizipu
Ako zaregistrovať Bandizip
Porovnanie edícií Bandizipu
Bandizip MSE (edícia z obchodu Microsoft Store)
Ako získať potvrdenie
Pravidlá vrátenia peňazí
Ako zrušiť registráciu Bandizipu
Exkluzívne funkcie platenej edície Bandizip
Ako použiť funkciu Správca hesiel
Ako používať funkciu Oprava archívu
Ako používať funkciu Obnova hesla
Ako zobraziť náhľad obrázkov v archíve s Bandizipom
Ako používať antimalvérovú kontrolu v archíve
Funkcie a technické požiadavky
Ako zbaliť súbory s Bandizipom
Ako rozbaliť súbory s Bandizipom
Ako použiť Rozbaliť sem
Ako rozdeliť veľký súbor na menšie s Bandizipom
Ako použiť názvy súborov Unicode vo formáte ZIP
Formát archívu ZIPX
Formát archívu 7z
Formát archívu ZPAQ
Pevná kompresia
Ako otvárať súbory RAR
Ako otvoriť súbory ALZ a EGG
Ako použiť rýchlu funkciu Ťahaj a pusti
Ako použiť viacjadrový procesor
Ako použiť vysokorýchlostnú archiváciu
Ako upraviť archív bez rozbalenia
Ako otvoriť súbor v archíve bez rozbalenia
Ako upraviť súbor a uložiť ho priamo do archívu
Ako nastaviť heslo pre archív
Ako šifrovať názvy súborov v archívoch
Ako presunúť súbory po vymazaní do Koša
Zbaliť súbor, aj keď ho používa iný proces
Ako používať paralelné rozbalenie
Automaticky rozbaliť strom priečinkov
Ako predísť poškodeniu dát bezpečným zálohovaním
Ako testovať archív
Ako skopírovať informácie Zone.Identifier na ochranu pred škodlivým softvérom
Ako zmeniť farbu motívu v Bandizipe
Ako exportovať a importovať nastavenia Bandizipu
Ako odinštalovať Bandizip
Typy aktualizácií
Parametre príkazového riadka
Inštalačný súbor Bandizipu - Parametre príkazového riadka
Bandizip pre Windows 10 na ARM
Riešenie problémov
Ako riešiť problémy, keď nemôžem zaregistrovať Bandizip
Ako riešiť problémy, keď nemôžem získať prístup k e-mailovému účtu, ktorý som použil na nákup Bandizipu
Ako riešiť problémy, keď automatická detekcia kódovania stránky nepracuje správne
Ako riešiť problémy, keď Bandizip automaticky otvorí archívne súbory, keď ich stiahnem do prehliadača
Ako riešiť problémy, keď sa ikona archívov nezobrazuje správne v Prieskumníkovi súborov
Ako riešiť problémy, keď sa nezobrazí ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip
Ako riešiť problémy, keď sa ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) pre Bandizip nezobrazuje správne
Ako riešiť problémy, keď je rýchlosť zbalenia alebo rozbalenia príliš nízka
Ako riešiť problémy, keď sa vyskytne chyba 22 a Mac Finder na Cataline nemôže extrahovať archív ZIP
Ako riešiť problémy, keď Mac Finder nedokáže extrahovať zašifrovaný súbor ZIP
Ako používať neabecedný znak v hesle.
Ako testovať viaceré archívy
Ako riešiť problémy, keď „Parameter nieje správny“
Ako riešiť problémy, keď je Bandizip v konflikte s Microsoft Rýchlymi poznámkami
Ako riešiť problémy, keď nemožno otvoriť archív na jednotke na sieti
Ako riešiť problémy, keď nie je možné rozbaliť rozdelený archív
Ako riešiť problémy, keď je bdzsfx.x86.sfx diagnostikovaný ako malvér
Ako spustiť Bandizip v OS Linux s Wine

Parametre príkazového riadka

Bandizip (Bandizip.exe) a jeho konzolová aplikácia (bz.exe) podporujú nasledujúce parametre príkazového riadka:


# Bandizip.exe <archive>
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archív>

Vykoná operáciu uvedenú v Nastaveniach. Zvyčajne stačí otvoriť archív.


<Príkazy>

a Pridať súbory do archívu
x Rozbaliť súbory s úplnou cestou
t Test integrity archívu
d Vymazať súbory z archívu
c Vytvoriť nový archív (alebo prepísať existujúci súbor)
cd Zobraziť dialógové okno 'Nový archív'
rn Premenovať súbory v archíve
l Zoznam súborov z archívu (k dispozícii iba na bz.exe)
/cmdfile Načítať príkazový riadok zo zadaného súboru

<BPríkazy> Dávkové príkazy

bc Komprimovať každý Názov súboru / priečinka. Ak existuje rovnaký názov archívu, archív sa vytvorí vo formáte "Názov súboru (2)". Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sa nachádza pôvodný súbor alebo priečinok.
bx Rozbaliť každý archív (archívy) do cieľového priečinka. Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sú uložené všetky archívne súbory.
bt Test integrity každého archívu.

<Prepínače>

- Zastaviť prepínač skenovania
-l:<0...9> Nastaviť úroveň zbalenia (0: uložená, 1: rýchla, 5: predvolená, 9: maximálna)
-r- Zakázať podadresáre rekurzie (predvolené)
-r Povoliť podadresáre rekurzie
-aoa Prepísať ihneď všetky existujúce súbory
-aos Preskočiť rozbalovanie existujúcich súborov
-aou Automatické premenovanie rozbaleného súboru
(napríklad názov.txt bude premenovaný na názov (2) .txt)
-sfx:"stub path" Vytvoriť archív SFX a nastaviť úplné cesty SFX STUB
(Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt)
-zopfli Použiť Zopfil ako predvolený kódovač (pomalý)
-p:{password} Nastaviť heslo
-o:{dir} Zadať cieľový priečinok
Iba s príkazom x a dávkovými príkazmi (bc, bx, bt)
-storeroot:<yes|no> -storeroot:yes Zdroj koreňového adresára ako priečinok najvyššej úrovne archívu
-storeroot:no Neuchovávať žiadny priečinok archívu najvyššej úrovne
-y Predpokladajme, že áno na všetky dotazy
Zavrieť (ro)zbalovacie okná na dokončenie úlohy, ak nedôjde k žiadnej chybe
-ex:{list} Zadať zoznam súborov, ktoré sa majú pri zbalení vylúčiť
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Pri zbalení zadať koreňový adresár v archíve
(-root:top_folder)
-fmt:{fmt} Zadať formát archívu
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Zadať veľkosť zväzku
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Nastaviť komentár súboru ZIP
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Zadať cestu k súboru txt, použitému ako komentár k súboru ZIP
(-cmtfile:mycomment.txt, -cmtfile:"c:\test\my comment.txt")
-t:NN Zadať počet vlákien CPU použitých pri zbalení
(-t:10, -t:1, -t:0)
-cp:NN Zadať kódovú stránku použitú pri otváraní alebo extrahovaní súborov
(Bandizip x -cp:932 japanese.zip)

Príklady dostupnej kódovej stránky
- Chinese Simplified: 936
- Chinese Traditional: 950
- Japanese: 932
- Korean: 949
- UTF-8: 65001
-target:auto Rozbaliť súbory do cieľového priečinka pomocou funkcie Rozbaliť sem.
Ak cieľový priečinok nie je zadaný, súbory sa rozbalia do priečinka, v ktorom existuje každý z archívov.
-target:name Rozbaliť súbory do priečinka s názvom archívu v cieľovom priečinku.
Ak cieľový priečinok nie je zadaný, súbory sa rozbalia do priečinka s názvom archívu v priečinku, kde existuje každý z archívov.
-date Vložiť aktuálny systémový čas do názvu cesty komprimovaného súboru. Podrobnosti nájdete v syntaxi strftime.
⁑ Bandizip.exe c -date f:\backup\%Y\%m\Backup%Y-%m-%d_%H-%M-%S.zip c:\source\

<Prepínače> (len Bandizip)

-email Komprimovať a odoslať e-mailom
-target:dlg Zobraziť dialógové okno výberu cieľovej cesty s požiadavkou na určenie cieľového priečinka a rozbaliť súbory do priečinka s názvom archívu v cieľovom priečinku.
Ak je ktorýkoľvek priečinok zadaný pomocou -o, je to predvolený priečinok v dialógovom okne.

<Prepínače> (Len v bz.exe)

-list:v Pri použití príkazu l zobraziť podrobné informácie o súboroch.
-list:s Pri použití príkazu l zobraziť iba názvy súborov.
-consolemode:ansi Uložiť výstup txt súboru vo formáte ANSI.
-consolemode:utf8 Uložiť výstup txt súboru vo formáte UTF-8.

Príklady

Otvoriť archív

Bandizip.exe sample.zip

Vytvoriť nový archív (prepísať existujúci súbor)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Pridať súbory do archívu

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Vymazať súbory z archívu

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.tmp *.bak

Rozbaliť archív podľa zadanej cieľovej cesty

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Pridať súbory do archívu, nastaviť heslo ako Heslo, prepísať ihneď všetky existujúce súbory a zatvoriť dialógové okno

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Rozbaliť súbory z viacerých archívov do jedného priečinka

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Pomocou funkcie Rozbaliť sem môžete rozbaliť súbory z viacerých archívov do cieľového priečinka

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Zbaliť viac priečinkov (a, b c) s názvom každého priečinka (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Určiť priečinok najvyššej úrovne archívu

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Vytvoriť nový archív

bz c test.zip test


Premenovať súbory v archíve

Premenovať abc.txt na xyz.txt

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Premenovať v podpriečinku abc.txt na xyz.txt

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Premenovať AAA.txt na XXX.txt a BBB.txt na YYY.txt

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Rozbaliť súbory pomocou zástupných znakov

Použiť zástupné znaky v názvoch súborov na rozbalenie súborov alebo testovanie archívov

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Zbaliť viaceré priečinky jednotlivo

Zbaliť priečinky s názvom každého z nich a vytvorť archívy v cieľovom priečinku

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip

Načítať a spúšťať príkazové riadky zo zadaného súboru

Uložiť dlhé príkazové riadky ako súbor TXT a vyvolať ich

Bandizip /cmdfile cmdfile.txt

Bandizip /cmdfile c:/test/cmdfile.txt

Medzery v cestách

Pri zadávaní dlhých názvov súborov alebo ciest s medzerami použite úvodzovky

Bandizip t "c:\folder name\file name.zip"

Bandizip x -o:"c:\out folder\" "c:\folder name\file name.zip"

Rozbalenie len vybraných súbory

Na výber súborov, ktoré chcete z archívu použiť, použite názvy súborov alebo zástupné znaky

Bandizip x sample.zip test.txt

Bandizip x sample.zip a.txt b.txt

Bandizip x sample.zip *.jpg

Bandizip x -r sample.zip *.jpg