« Nápoveda

Parametre príkazového riadka


# Bandizip.exe <archive> 
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]

<archív>

Vykoná operáciu uvedenú v Nastaveniach. Zvyčajne stačí otvoriť archív.


<Príkazy>

a Pridať súbory do archívu
x Rozbaliť súbory s úplnou cestou
t Test integrity archívu
d Vymazať súbory z archívu
c Vytvoriť nový archív (alebo prepísať existujúci súbor)
cd Zobraziť dialógové okno 'Nový archív'

<BPríkazy> Dávkové príkazy

bc Komprimovať každý Názov súboru / priečinka. Ak existuje rovnaký názov archívu, archív sa vytvorí vo formáte "Názov súboru (2)". Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sa nachádza pôvodný súbor alebo priečinok.
bx Rozbaliť každý archív (archívy) do cieľového priečinka. Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sú uložené všetky archívne súbory.
bt Test archívu(ov)

<Prepínače>

- Zastaviť porepínač skenovania
-l:<0...9> Nastaviť úroveň kompresie (0: uložená, 5: predvolená, 9: maximálna)
-r- Zakázať rekurziu (predvolené)
-r Povoliť podadresáre recurzie
-aoa Prepísať ihneď všetky existujúce súbory
-aos Preskočiť extrahovanie existujúcich súborov
-aou Automatické premenovanie extrahovaného súboru
(napríklad názov.txt bude premenovaný na názov (2) .txt)
-sfx:[{name}] Vytvoriť archív SFX
-zopfli Použiť Zopfli ako predvolený kompresor
-p:{password} Nastaviť heslo
-o:{dir} Zadať cieľový priečinok
-storeroot:yes Store root directory as top-level folder of archive
-y Predpokladajme, že áno na všetky dotazy
-y2 Zavrieť (ro)zbalovacie okná na dokončenie úlohy, ak nedôjde k žiadnej chybe
-fmt:{fmt} Zadať formát archívu
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Zadať veľkosť zväzku
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)

<Prepínače> (len Bandizip)

-email Komprimovať a odoslať e-mailom
-target:dlg Zobraziť dialógové okno výberu cieľovej cesty
-target:auto Rozbaliť automaticky
-target:name Rozbaliť do priečinka s názvom archívu

Príklady

Otvoriť archív

Bandizip.exe sample.zip

Vytvoriť nový archív (prepísať existujúci súbor)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Pridať súbory do archívu

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Vymazať súbory z archívu

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Rozbaliť archív podľa zadanej cieľovej cesty

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Pridať súbory do archívu, nastaviť heslo ako Heslo, prepísať ihmeď všetky existujúce súbory a zatvoriť dialógové okno

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Rozbaliť súbory z viacerých archívov do jedného priečinka

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Pomocou funkcie Rozbaliť sem môžete rozbaliť súbory z viacerých archívov do cieľového priečinka

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Zbaliť viac priečinkov (a, b c) s názvom každého priečinka (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c