〈 Nápoveda

Parametre príkazového riadka

Bandizip (Bandizip.exe) and its console application (bz.exe) support the following command line parameters:


# Bandizip.exe <archive> 
# Bandizip.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]
# Bandizip.exe <bcommand> [<switches>...] [<files>...]
# bz.exe <command> [<switches>...] <archive> [<files>...] [<path_to_extract>]

<archív>

Vykoná operáciu uvedenú v Nastaveniach. Zvyčajne stačí otvoriť archív.


<Príkazy>

a Pridať súbory do archívu
x Rozbaliť súbory s úplnou cestou
t Test integrity archívu
d Vymazať súbory z archívu
c Vytvoriť nový archív (alebo prepísať existujúci súbor)
cd Zobraziť dialógové okno 'Nový archív'
rn Rename files in archive
l List files from archive (Only available on bz.exe)

<BPríkazy> Dávkové príkazy

bc Komprimovať každý Názov súboru / priečinka. Ak existuje rovnaký názov archívu, archív sa vytvorí vo formáte "Názov súboru (2)". Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sa nachádza pôvodný súbor alebo priečinok.
bx Rozbaliť každý archív (archívy) do cieľového priečinka. Ak cieľový priečinok nie je zadaný, predvolený cieľový priečinok je cesta, kde sú uložené všetky archívne súbory.
bt Test archívu(ov)

<Prepínače>

- Zastaviť porepínač skenovania
-l:<0...9> Nastaviť úroveň kompresie (0: uložená, 5: predvolená, 9: maximálna)
-r- Zakázať rekurziu (predvolené)
-r Povoliť podadresáre recurzie
-aoa Prepísať ihneď všetky existujúce súbory
-aos Preskočiť extrahovanie existujúcich súborov
-aou Automatické premenovanie extrahovaného súboru
(napríklad názov.txt bude premenovaný na názov (2) .txt)
-sfx:"stub path" Vytvoriť archív SFX
ex) Bandizip c -sfx:"C:\Program Files\Bandizip\bdzsfx.x86.sfx" c:\out.exe c:\src.txt
-zopfli Použiť Zopfli ako predvolený kompresor
-p:{password} Nastaviť heslo
-o:{dir} Zadať cieľový priečinok
Only with x command and batch commands (bc, bx, bt)
-storeroot:yes Store root directory as top-level folder of archive
-y Predpokladajme, že áno na všetky dotazy
Zavrieť (ro)zbalovacie okná na dokončenie úlohy, ak nedôjde k žiadnej chybe
-ex:{list} Specify list of files to exclude when compressing
-ex:hello.txt
-ex:"*.bak"
-ex:"*.bak;*.tmp"
-ex:*\.git
-root:{dir} Specify root directory in archive when compressing
-root:top_folder
-fmt:{fmt} Zadať formát archívu
(zip, zipx, exe, tar, tgz, lzh, iso, 7z, gz, xz)
-v:{size} Zadať veľkosť zväzku
(-v:1000000 -v:1440k -v:100MB ...)
-cmt:{comment} Set ZIP file comment
(-cmt:Hello, -cmt:"Hello World!")
-cmtfile:{filepath} Specify path of txt file used as ZIP file comment
(-cmt:mycomment.txt, -cmt:"c:\test\my comment.txt")

<Prepínače> (len Bandizip)

-email Komprimovať a odoslať e-mailom
-target:dlg Zobraziť dialógové okno výberu cieľovej cesty
-target:auto Rozbaliť automaticky
-target:name Rozbaliť do priečinka s názvom archívu

<switches> (Only available on bz.exe)

-list:v When using command l, show the detailed information of the files.
-list:s When using command l, show only the names of the files.
-consolemode:ansi Save output txt file in ANSI.
-consolemode:utf8 Save output txt file in UTF-8.

Príklady

Otvoriť archív

Bandizip.exe sample.zip

Vytvoriť nový archív (prepísať existujúci súbor)

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src\

Bandizip.exe c c:\sample.zip c:\src1\ c:\src2\

Pridať súbory do archívu

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\sample1.txt c:\src\sample2.txt

Bandizip.exe a c:\sample.zip c:\src\*.txt c:\src\*.jpg

Vymazať súbory z archívu

Bandizip.exe d c:\sample.zip sample.txt

Bandizip.exe d c:\sample.zip *.txt

Rozbaliť archív podľa zadanej cieľovej cesty

Bandizip.exe x -o:c:\dest\ c:\sample.zip

Pridať súbory do archívu, nastaviť heslo ako Heslo, prepísať ihmeď všetky existujúce súbory a zatvoriť dialógové okno

Bandizip.exe a -y -p:Passw0rd test.zip c:\src d:\src

Rozbaliť súbory z viacerých archívov do jedného priečinka

Bandizip.exe bx -o:c:\dst a.zip b.zip c.zip

Pomocou funkcie Rozbaliť sem môžete rozbaliť súbory z viacerých archívov do cieľového priečinka

Bandizip.exe bx -o:c:\dst -target:auto a.zip b.zip c.zip

Zbaliť viac priečinkov (a, b c) s názvom každého priečinka (a.zip b.zip c.zip)

Bandizip.exe bc a b c

Určiť priečinok najvyššej úrovne archívu

Bandizip c -root:top test.zip abc.txt


(bz.exe) Create new archive

bz c test.zip test


Rename files in archive

Rename abc.txt to xyz.txt

Bandizip rn test.zip abc.txt xyz.txt

Rename in subfolder abc.txt to xyz.txt

Bandizip rn test.zip sub/abc.txt sub/xyz.txt

Rename AAA.txt to XXX.txt and BBB.txt to YYY.txt

Bandizip rn test.zip AAA.txt XXX.txt BBB.txt YYY.txt

Extract files using wildcards

Use wildcards in filenames to extract files or to test archives

Bandizip x *.zip

Bandizip t ABC??.zip

Compress multiple folders individually

Compress folders with the name of each, and create the archives in the destination folder

Bandizip bc -aoa -o:d:\backup c:\src\folder1 c:\src\folder2 c:\src\folder3

c:\src\folder1 → d:\backup\folder1.zip
c:\src\folder2 → d:\backup\folder2.zip
c:\src\folder3 → d:\backup\folder3.zip